Rejestracja

Harmonogram

Aktualności

Kontakt

 

WAGC Polska

Cykl turniejów golfowych World Amateur Golfers Championship stanowi eliminację do Handicapowych Mistrzostw Świata w golfie. W 2016 roku, odbędzie się 14 turniejów eliminacji w Polsce, jedna w Hiszpanii oraz krajowy finał.

Rejestracja

Regulamin Finału World Amateur Golfers Championship Poland 2018

Binowo Park Golf Club, Szczecin oraz Modry Las Golf Resort, Choszczno, 29 – 31 sierpnia 2019

I. Uprawnieni do gry
 • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited będący zawodnikami zrzeszonymi w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa.

 • Gracze, którzy uzyskali awans do Finału WAGC i spełnili wymogi formalne.

 • Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnieju finałowego muszą mieć ukończone 18 lat.

 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny

II. Regulamin i format gry

1. W turnieju obowiązują reguły R&A Rules Limited.

Trzyrundowy turniej rozgrywany jest na dwóch polach golfowych Binowo Park Golf Club i Modry Las Golf Club, trzy dni na 54 dołkach w formacie Stroke Play netto po 18 dołków codziennie.

I Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las
II Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las
III Runda finałowa: Binowo Park Golf Club (cut 50% uczestników)

Kolejność gier na poszczególnych polach golfowych:

Grupy hcp: do 5,4, 5,5-10,4, 15,5-20,4, Celebrities: I Runda Modry Las Golf Resort, II Runda Binowo Park Golf Club.

Grupy hcp: 10,5-15,4, 20,5-25,4, 25,5-36: I Runda Binowo Park Golf Club, II Runda Modry Las Golf Resort.

III Runda Finałowa Binowo Park Golf Club.

Po pierwszej i drugiej rundzie handicapy gry zostaną uaktualnione wg tabeli zmian hcp określonych dla tego turnieju. Lista hcp wszystkich uczestników turnieju finałowego będzie pobrana z programu EAGLE PZG w dniu 22 sierpnia o godzinie 10:00. W związku z tym prosimy o nie rozgrywanie rund EDS w tym dniu.
  Tabela zmian handicapów gry (stroke received):
 • więcej niż 81 : +3 uderzenia
 • 79-80 : +2 uderzenia
 • 76-78 : +1 uderzenie
 • 69-75 : bez zmian
 • 68,67 : -1 uderzenie
 • 66,65 : -2 uderzenia
 • 63,64 : -3 uderzenia
 • 61,62 : -4 uderzenia
 • 59,60 : -5 uderzeń
 • itd., nie ma maksymalnej aktualizacji w dół
III. Tees:
• mężczyźni – żółte,
• kobiety – czerwone

IV. Kategorie i nagrody
Turniej będzie rozgrywany w 6 kategoriach handicapowych:

 • Grupa A: do 5, (do 5,4)
 • Grupa B: 6-10, (5,5–10,4)
 • Grupa C: 11-15, (10,5–15,4)
 • Grupa D: 16-20, (15,5–20,4)
 • Grupa E: 21-25, (20,5–25,4)
 • Grupa F:26-36, (25,5–36,0)

V. Opłaty
Wpisowe 550 PLN płatne na 21 dni przed rozpoczęciem turnieju (do 03 sierpnia 2018 r.) przelewem na konto Bank PEKAO SA, nr 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z dopiskiem „Finał WAGC”

VI. Cut
50% graczy z najlepszymi wynikami po dwóch rundach będzie miało prawo gry w ostatnim dniu turnieju, nie mniej jednak niż 10 graczy w każdej kategorii. Do określenia liczby osób awansujących do rundy finałowej bierze się liczbę osób, które wystartowały pierwszego dnia (nie licząc osób, które były na liście, a nie pojawiły się na starcie). Liczba cut będzie opublikowana po pierwszej rundzie.

VII. Zwycięzcy
Zwycięzcami zostaną osoby z najlepszym wynikiem netto po trzech rundach turnieju i uwzględnieniu turniejowych zmian handicapowych po I i II rundzie. W przypadku remisu o pierwszym miejscu rozstrzygnie dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na wyznaczonych przez komitet dołkach. O pozostałych nagradzanych miejscach decyduje „countback” w następującej kolejności: trzecia runda, ostatnie 9 dołków (10-18) trzeciej rundy, ostatnie 6, 3, 1 dołek trzeciej rundy, a w razie potrzeby lepszy wynik drugiej rundy. Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

Zwycięzcy pięciu grup handicapowych A, B, C, D, E będą reprezentowali Polskę na turnieju finałowym World Amateur Golfers Championship (WAGC). Zwycięzca kategorii F (25,5 – 36,0) będzie reprezentował Polskę na turnieju World Amateur Golfers Invitational (WAGI). Turnieje WAGC i WAGI rozegrane zostaną w terminie 20-28 października 2018.

Zwycięzcy każdej grupy handicapowej mają zapewnione pokrycie następujących kosztów podczas wyjazdu na turniej finałowy:

 • bilety lotnicze na trasie: Warszawa – Finał Światowy WAGC - Warszawa,
 • opłaty bagażowe z tytułu sprzętu sportowego,
 • pobyt w trakcie trwania turnieju w hotelu wraz z posiłkami zadeklarowanymi w standardzie,
 • transfery z lotniska do hotelu turniejowego.

Uczestnik pokrywa:

 • koszt pobytu w hotelu oraz wyżywienie w terminach poza turniejem,
 • koszty związane z podróżą poza standardem wpisanym w regulamin przewoźnika związany z opłatą za bilet lotniczy, czyli m.in.: opłaty za nadbagaż, opłaty celne, koszty związane z ewentualnym opóźnieniem lotu, ewentualne niestandardowe transfery i inne.
 • koszt wyrobienia ewentualnych wiz.

Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu na teren kraju, gdzie odbywają się finały. Koszt wyrobienia ewentualnych wiz pokrywa uczestnik.

Uczestnik ma prawo zaprosić na wyjazd osobę towarzyszącą. Koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej w całości pokrywa Uczestnik.

Wszelkie koszty dodatkowe nie wynikające z planu pobytu ustalonego przez Organizatora turnieju World Amateur Golfers Championship, ponosi Uczestnik.

VIII. Komitet turniejowy

 • Sławomir Piński - Dyrektor
 • Maria Skowrońska - Sekretarz
 • Krzysztof Góra - Sędzia Główny
 • Waldemar Ziemak - Sędzia
 • Robert Hajduk - Scorer
 • Jacek Hordyjewicz - Scorer

IX. Szczegółowe warunki regulaminowe turnieju finałowego

1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:
  Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:
  Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:
  Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

2. Zdawanie kart wyników

 • Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.

 • Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).

3. Używanie urządzeń elektronicznych

Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play.

4. Przypadkowe przemieszczenie piłki na putting green

Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partnera, jego przeciwnika, lub któregoś z ich caddie lub sprzęt.

Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 18-3 i 20-1.
Ta reguła lokalna ma zastosowanie gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting green a przesunięcie jest przypadkowe.

Uwaga: Jeżeli zostało określone, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku podmuchu wiatru, przez wodę lub przez inny naturalny czynnik taki jak grawitacja, to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce.

5. Środki transportu

Gracze nie mogą korzystać z środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju.

X. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: WAGC RODO


XI. Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turniejów WAGC (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

  Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

 • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
 • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
 • wystawiania,
 • wyświetlania,
 • użyczania i/lub najmu,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
 • rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,
 • modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii

Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.


XII. Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Rejestracja do turnieju World Amateur Golfers Championship oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.